Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), společností

Blomus s.r.o., IČO: 26012804, DIČ: CZ26012804

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116646

se sídlem: Karlínské náměstí 376/10, 186 00 Praha 8

Kontaktní údaje:

e-mail: praha@cskarlin.cz

telefon: +420 222 316 990

web: www.blomus.cz

(dále jen „prodávající“)

I.                Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.blomus.cz (dále jen „internetový obchod“).

II.              Případě, že je kupující fyzickou osobou uzavírající smlouvu s prodávajícím mimo svou podnikatelskou činnost (dále jen „spotřebitel“), uplatní se na kupní smlouvu též ustanovení těchto obchodních podmínek určená pro spotřebitele. Hovoří-li se v těchto obchodních podmínkách na některém místě pouze o spotřebiteli, uplatní se tato ustanovení pouze na kupující, kteří jsou spotřebiteli. Naopak hovoří-li se v těchto obchodních podmínkách o kupujícím, uplatní se tato pravidla rovněž na spotřebitele, není-li to z povahy věci vyloučeno, či nestanovují-li tyto obchodní podmínky nebo znění zákona ujednání pro spotřebitele výhodnější.

III.            Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

IV.            Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.            Informace o zboží a cenách
1.1.         Informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
1.2.         Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.3.         V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno mimo Českou republiku odpovídá kupující za úhradu veškerých daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění související s doručením sám. Prodávající tak zejména neodpovídá za případnou úhradu cla, daně z přidané hodnoty a dalších poplatků souvisejících s doručením objednaného zboží do třetích zemí.
1.4.         Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
1.5.         Prodávající je oprávněn vyžádat si zálohovou platbu u kupujícího, je-li cena zboží hrazena tzv. na dobírku nebo při osobním odběru na prodejně, v případě, že:
-            cena objednávky přesáhne 10.000,- Kč (deset tisíc českých korun);

-            v minulosti kupující nepřevzal zboží a prodávajícímu tak vznikly neuhrazené náklady (doprava, nákup zboží aj.).

2.          Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1.       Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
-            prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

-            vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

2.2.         Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
2.3.         Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
2.4.         Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky
na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno
na e-mailovou adresu kupujícího. Za přijetí objednávky kupujícím je považován až druhý email prodávajícího, kde kupujícího informuje o předpokládaném nebo faktickém termínu doručení objednávky.
2.5.         V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
2.6.         Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.
2.7.         V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.


3.            Zákaznický účet
3.1.         Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
3.2.         Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3.         Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
3.4.         Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
3.5.         Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že kupující svůj uživatelský účet dlouhodobě nevyužívá, tedy, že se do uživatelského účtu nepřihlásí po dobu delší než 12 měsíců, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
3.6.         Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4.            Platební podmínky a dodání zboží
4.1.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
-            bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 109102/5500, vedený u Raiffeisenbank;

-            bezhotovostně platební kartou;

-            bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány ThePay;

-            dobírkou v hotovosti nebo platební kartou při předání zboží kurýrem DPD;

-            v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně.

4.2.         Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.         V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.4.         V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
4.5.         V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
4.6.         Prodávající, vyjma případů dle článku 1.5. obchodních podmínek, nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
4.7.         Zboží je kupujícímu dodáno:
-            na adresu určenou kupujícím objednávce;

-            při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednání zboží.
4.8.         Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.9.         Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4.10.      Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.
4.11.      Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
4.12.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
4.13.      Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


5.            Odstoupení od smlouvy 
Spotřebitel
5.1.         Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí:
-            zboží;

-            posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;

-            poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

-            první dodávky zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.2.         Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak, pokud bylo zakoupené zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám a zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím.
5.3.         Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí spotřebitel odeslat odstoupení ve stanovené lhůtě 14 dnů.
5.4.         Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Formulář odstoupení od kupní smlouvy zašle spotřebitel na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí spotřebiteli písemně bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Užití formuláře však není povinné, odstoupení může být učiněno jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným spotřebitelem vůči prodávajícímu.
5.5.         Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídne, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.6.         Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
5.7.         Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
5.8.         Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.9.         Zboží musí vrátit spotřebitel prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
5.10.      Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním zboží, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.


Kupující
5.11.      Kupující je od smlouvy oprávněn odstoupit stanoví-li tak kupní smlouva nebo zákon. Kupující je tedy zejména oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany prodávajícího, nebo v případě nepodstatného porušení smlouvy, nesplní-li prodávající svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě.
Prodávající
5.12.      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
5.13.      Dále je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, nebo převzetím zakoupeného zboží delším než 10 dnů. Případné náklady prodávajícího na uskladnění zakoupeného zboží hradí kupující.


6.              Práva z vadného plnění a reklamace
Spotřebitel
6.1.         Prodávající tímto spotřebitele řádně informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále též jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, v souladu s ustanovením § 13 ZOS.
6.2.         Prodávající zodpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží:
-            odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

-            je vhodné k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

-            je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

-            je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

-            množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

-            je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a

-            odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

6.3.         Ustanovení článku 6.1. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
6.4.         Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající
6.5.         Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
6.6.         Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od převzetí. V případě koupě použitého zboží se tato doba zkracuje na 1 rok. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání.
6.7.         Má-li zboží vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
-            dodání nového zboží bez vady nebo

-            opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na (i) význam vady, (ii) hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a (iii) zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
6.8.         Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
6.9.         Uplatní-li spotřebitel reklamaci, vydá mu prodávající písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Byla-li reklamace oprávněná, neběží lhůta pro uplatnění reklamace ani záruční doba po dobu, po kterou spotřebitel nemůže vadné zboží užívat. V případě vyřešení reklamace výměnou neběží nová lhůta k reklamaci či záruční doba, ale pokračuje běh lhůty, resp. doby, reklamovaného zboží.
6.10.      Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.11.      Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
-            prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, § 19 ZOS či ustanovením článku 6.9. obchodních podmínek;

-            se vada projevila opakovaně;

-            je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

-            je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná.
6.12.      Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, provede prodávající demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
6.13.      Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
6.14.      Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
6.15.      Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
6.16.      S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle.
6.17.      Práva z odpovědnosti za vady zboží může spotřebitel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Karlínské náměstí 376/10, 180 00 Praha 8, telefonicky na čísle +420 602 537 625 či elektronickou poštou na adrese shop@blomus.cz.


Kupující
6.18.      Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
6.19.      Zboží je vadné zejména neodevzdá-li prodávající kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí zboží jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení zboží rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
6.20.      Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách.
6.21.      Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
6.22.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.23.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
-            na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

-            na odstranění vady opravou,

-            na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-            odstoupit od smlouvy.

6.24.      Neoznámil-li kupující vadu včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ztrácí práva z vadného plnění.
6.25.      Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.
6.26.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


7.              Doručování
7.1.         Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
7.2.         Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.


8.              Osobní údaje
8.1.         Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
8.2.         Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 o ochraně fyzických osob v související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady ochrany osobních údajů ZDE.


9.              Mimosoudní řešení sporů
9.1.         V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
e-mail: adr@coi.cz
web: www.coi.cz/informace-o-adr/

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.2.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika při České obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, web: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.3.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


10.           Závěrečná ustanovení
10.1.      Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
10.3.      Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
10.4.      Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
10.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
10.6.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.7.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
10.8.      Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.09.2023.

Příloha obchodních podmínek:  

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

Zpět do obchodu