Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

 I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost BLOMUS IČO:260 12804, se sídlem Karlínské náměstí 376/10, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 116646 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: BLOMUS s.r.o., Karlínské náměstí 376/10, Karlín, 186 00 Praha 8

Email: praha@cskarlin.cz, shop@blomus.cz

Telefon: +420 222 316 990

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a dále osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal za účelem plnění smlouvy, stejně jako za účelem plnění právních povinností správce plynoucích z obecně závazných právních předpisů a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právních povinností správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR oprávněný zájem správce v podobě určení, výkonu nebo obhajoby nároků správce ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů a přímého marketingu
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby a nebyla uzavřena smlouva.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 2. Správce zpracovává osobní údaje v přiměřeném a relevantním rozsahu, omezené na rozsah nezbytně nutný s ohledem na účel zpracování osobních údajů.

 IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účel jejich zpracování, přičemž

 • osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. III. odst. a) tohoto dokumentu budou zpracovávány do zániku veškerých závazků plynoucích ze smlouvy. Tím není dotčena možnost správce uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu dále zpracovávat pro další účely na základě právních základů dle čl. III. odst. b) a c) tohoto dokumentu;
 • osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. III. odst. b) tohoto dokumentu budou zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti správce;
 • osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. III. odst. c) tohoto dokumentu budou zpracovávány po dobu maximálně 15 let od dne zániku veškerých závazků plynoucích ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, které se bude týkat práv a/nebo povinnosti správce ve vztahu k příslušnému subjektu osobních údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů před skončením takového řízení.
 • osobní údaje zpracovávané na základě právního základu dle čl. III. odst. d) tohoto dokumentu budou zpracovávány.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu ze strany subjektu osobních údaj, tím není dotčena možnost dále zpracovávat osobní údaje v nezbytném rozsahu pro další účely na základě právních základů dle čl. III. odst. b) a c) tohoto dokumentu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, zničí či skartuje v návaznosti na to, jakým způsobem byly osobní údaje zachyceny.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel služby Ecomail,
 • poskytovatel služby řízení zákaznických vztahů společnost Raynet CRM,
 • poskytovatel služby Shoptet
 • Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Z.(přepravní společnosti)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Pinterest, Inc.
 • případně další poskytovatel zpracovatelským softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 • 2. Správce s každým jednotlivým zpracovatelem uzavře příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

VII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

 

Zpět do obchodu